Adatvédelmi nyilatkozat

A Völgyfő Kft. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. ALAPADATOK

Az Ön által megadott adatokat  a Völgyfő Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.
Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Völgyfő Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Völgyfő Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat.
Az oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki  regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatkezelő neve: Völgyfő Kft.

Adatkezelő székhelye: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.

Adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: volgyfo kukac gmail.com

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.0509023876

Adatkezelő adószáma: 11901730-1-05

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: B.A.Z. Megyei Cégbíróság

Adatkezelő telefonszáma: +36302838686

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63753/2013.

Az adatfeldolgozást az adatkezelő saját maga végzi.
Adattovábbítás: kizárólag külön tájékoztatás esetén, automatikus adattovábbítás nem
történik
Az adatkezelő egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési
vállalásait, kötelezettségeit és jogai, és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit,
akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartja.
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az
adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak, és e megfelelés érdekében mindent megtesz.

Az adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége kapcsán is elkötelezett vásárlói és
partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatások igénybe vevőinek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok
betartását.
Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infó tv.);
− 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között
meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK
Az adatkezelő a szolgáltatások igénybe vevőinek és a weboldal látogatóinak adatait kezeli.
SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok,
úgy mint születési név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön
önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK: Amennyiben Ön hozzájárulást ad a levelezés céljából történő
adatkezeléshez (ez önkéntes), abban az esetben az adatkezelőtől, vagy a hozzájárulásban
megjelölt más szervezettől kaphat postai és email üzenetet, illetve SMS-t mindaddig, amíg
ezt le nem tiltja, vagy le nem iratkozik. Leiratkozás: volgyfo kukac gmail.com

III. ALAPELVEK
A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével
(pl. weboldal megnyitása, regisztráció) használatának kezdeményezésével, használatával,
illetve megrendelésével adja meg.
A VÖLGYFŐ KFT. KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS
AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT.
AZ ADATKEZELŐKNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY
JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK
TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE
SZAVATOL AZÉRT,
HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK.
AMENNYIBEN ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.
Az adatok biztonságát a Völgyfő Kft. korszerű módon biztosítja és kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást, és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
Több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:

A. KEDVEZMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK
Az adatkezelés célja: információk, szolgáltatás akciók küldése önkéntes kérésre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, mobil telefonszám.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, míg a meg
nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 60 nap.

B. ÜGYFÉL LEVELEZÉSEK, PANASZOK
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van,
az volgyfo@gmail.com email címen kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A Völgyfő Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA
A Völgyfő Kft. elsősorban az érintettektől jut személyes adataik
birtokába. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerzi
be, a Völgyfő Kft. az itt részletezett információkat bocsátja az érintett
rendelkezésére:
Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább
az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell közölni az információkat.
A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5)
bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.
Kötelező és ingyenes tájékoztatás kérhető az alábbiak vonatkozásában: Általános
Adatvédelmi Rendelet 13, és 14. cikk.

2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA
A Völgyfő Kft. az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.
– Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó
garanciákról.
A Völgyfő Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért a Völgyfő Kft. az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére
vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére a Völgyfő Kft. indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az
adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A Völgyfő Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
rá vonatkozó személyes adatokat, ha
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre, vagy az adatainak direkt marketing célú felhasználása ellen
tiltakozik;
– az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
– a személyes adatokat a Völgyfő Kft. alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A jelen IV.3 fejezetben foglalt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi
Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.
A Völgyfő Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi
helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az EJI tájékoztatja e címzettekről.

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérelmére a Völgyfő Kft. korlátozza az adatkezelést, ha
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
– az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen
tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az érintett jogos indokaival szemben.
A Völgyfő Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi
adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az EJI tájékoztatja e címzettekről.

5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Völgyfő Kft.
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
– az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy
szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az
Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni (ilyen eset, ha az érintett is
nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz).

6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű
célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben
az esetben a Völgyfő Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más
információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS
A Völgyfő Kft. csak akkor alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést, amely az érintette nézve joghatással jár
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, ha
– a Völgyfő Kft. és az érintett közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát a Central Médiacsoportra alkalmazandó olyan uniós vagy hazai
jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint
jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az
érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az automatizált döntés és profilalkotás további követelményeire az Általános
Adatvédelmi Rendelet alkalmazandó.

8. JOGORVOSLAT
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság, amelyhez panaszával fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu
Miskolc, 2018. április 30.

Oszd meg!